11.06.2015. u 20h iz BG
  02.04.2015. u 00h iz BG
  19.03.2015. u 16h iz BG
  20.12.2014. u 16h iz BG
  18.11.2014. u 13h iz NI
  12.11.2014. u 13h iz NI
  12.11.2014. u 13h iz NI
  30.10.2014. u 02h iz BG
  28.10.2014. u 13h iz BG
  23.10.2014. u 12h iz VA
  07.10.2014. u 16h iz BG
  01.08.2014. u 09h iz NI
  30.07.2014. u 08h iz NI
  26.06.2014. u 12h iz BG
  22.06.2014. u 20h iz BG